مرگ دلخراش دختر نوجوان پس از ارتباط تلگرامی با پسر ۱۸ ساله

مرگ دلخراش دختر نوجوان پس از ارتباط تلگرامی با پسر ۱۸ ساله
چند ماه قبل در یک گروه تلگرامی با مهناز آشنا شدم و در مدت آشنایی فقط در تلگرام با هم ارتباط داشتیم تا اینکه یک روز قبل از حادثه مهناز…

مرگ دلخراش دختر نوجوان پس از ارتباط تلگرامی با پسر ۱۸ ساله