مرکل: انزواطلبی ترامپ، جایگاه آمریکا را در جهان تضعیف می‌کند

مرکل: انزواطلبی ترامپ، جایگاه آمریکا را در جهان تضعیف می‌کند

مرکل: انزواطلبی ترامپ، جایگاه آمریکا را در جهان تضعیف می‌کند