مرقد حضرت شاهچراغ شیراز در سال ۱۲۷۲

مرقد حضرت شاهچراغ شیراز در سال ۱۲۷۲
تصیری کمیاب از مرقد حضرت شاهچراغ شیراز در سال ۱۲۷۲ شمسی را مشاهده می کنید. مرقد حضرت شاهچراغ شیراز در سال ۱۲۷۲

مرقد حضرت شاهچراغ شیراز در سال ۱۲۷۲