مرخصی سه روزه مهدی هاشمی

مرخصی سه روزه مهدی هاشمی
مصطفی محبی  مدیرکل زندان ‌ای استان تهران از مرخصی مهدی هاشمی از روز ۳۱ اردیبهشت به مدت سه روز خبر داد.  مصطفی محبی در گفت و گو با ایسنا با…

مرخصی سه روزه مهدی هاشمی