مدل های عجیب لباس در بالا شهر تهران! +عکس

مدل های عجیب لباس در بالا شهر تهران! +عکس
این تصویر مربوط به دیوار مهربانی نیست، بلکه متعلق به فروشگاهی در بالا شهر تهران است که مربوط به جدیدترین مُدل هاست! مدل های عجیب لباس در بالا شهر تهران!

مدل های عجیب لباس در بالا شهر تهران! +عکس