محمود صادقی: پروژه دولت الکترونیک می‌تواند نقش پیشگیرانه در فساد داشته باشد

محمود صادقی: پروژه دولت الکترونیک می‌تواند نقش پیشگیرانه در فساد داشته باشد

محمود صادقی: پروژه دولت الکترونیک می‌تواند نقش پیشگیرانه در فساد داشته باشد