محمد هاشمی: مطمئنم زحمات دکتر ابراهیم یزدی برای پیروزی انقلاب و ماندگاری ایران، در تاریخ جاودان خواهد شد

محمد هاشمی: مطمئنم زحمات دکتر ابراهیم یزدی برای پیروزی انقلاب و ماندگاری ایران، در تاریخ جاودان خواهد شد

محمد هاشمی: مطمئنم زحمات دکتر ابراهیم یزدی برای پیروزی انقلاب و ماندگاری ایران، در تاریخ جاودان خواهد شد