محقق ایرانی جایزه مرکز تحقیقات ملی زلزله تایوان را کسب کرد

محقق ایرانی جایزه مرکز تحقیقات ملی زلزله تایوان را کسب کرد

محقق ایرانی جایزه مرکز تحقیقات ملی زلزله تایوان را کسب کرد