مجید انصاری: بی‌عدالتی و فساد شباهتی به ارزش‌های عاشورا ندارد

مجید انصاری: بی‌عدالتی و فساد شباهتی به ارزش‌های عاشورا ندارد

مجید انصاری: بی‌عدالتی و فساد شباهتی به ارزش‌های عاشورا ندارد