ماکرون: فرانسه در مناقشه ایران و عربستان از هیچ یک جانبداری نمی‌کند

ماکرون: فرانسه در مناقشه ایران و عربستان از هیچ یک جانبداری نمی‌کند

ماکرون: فرانسه در مناقشه ایران و عربستان از هیچ یک جانبداری نمی‌کند