ماجرای یک عکس تاسف برانگیز

ماجرای یک عکس تاسف برانگیز
عکسی از عملیات عمرانی عجیب در کنار یک بنای تاریخی و بادگیرهایش در فضای مجازی به موضوع داغی تبدیل شد و تاسف کاربران را در پی داشت. میزان: تصویر تعرض…

ماجرای یک عکس تاسف برانگیز