قول روس ها به ایران پس از تحریم های امریکا: انتقال سلاح های جدید به تهران

قول روس ها به ایران پس از تحریم های امریکا: انتقال سلاح های جدید به تهران
ایران و روسیه روابط نظامی شان را بعد از تحریم های جدید آمریکا تقویت کرده اند.

قول روس ها به ایران پس از تحریم های امریکا: انتقال سلاح های جدید به تهران