قفل احمدی‌ نژاد بر ١٠ هزار میلیارد سرمایه

قفل احمدی‌ نژاد بر ١٠ هزار میلیارد سرمایه
در دولت‌های نهم و دهم اتفاقاتی در صنعت خودرو روی داد که حاصل آن بلوکه‌شدن منابع حیاتی صنعت خودرو و در نتیجه کسری مالی خودروسازان و معطل‌ماندن مطالبات قطعه‌سازان بوده…

قفل احمدی‌ نژاد بر ١٠ هزار میلیارد سرمایه