قطر در اقدامی تلافی‌جویانه سفارت چاد را تعطیل کرد

قطر در اقدامی تلافی‌جویانه سفارت چاد را تعطیل کرد

قطر در اقدامی تلافی‌جویانه سفارت چاد را تعطیل کرد