قطب نمای عربستان، تهران را نشان می‌دهد؟

قطب نمای عربستان، تهران را نشان می‌دهد؟
بدون مقدمه باید گفت شخصیت های سیاسی شیعه عراقی در اقدامی غیرمنتظره یکی‌ پس از دیگری راهی عربستان سعودی می‌شوند که عجیب بودن این اقدام کمتر از گام های قبلی عربستان سعودی مانند حمایت نامحدود و سریع از کودتای نظامی در مصر، و جنگ علیه یمن، و سپس محاصره قطر نیست.

قطب نمای عربستان، تهران را نشان می‌دهد؟