«قدرت الله نوروزی» شهردار اصفهان شد

«قدرت الله نوروزی» شهردار اصفهان شد

«قدرت الله نوروزی» شهردار اصفهان شد