قاضی عسگر: پول حجاج خرج گلوله‌های عربستان نمی‌شود

قاضی عسگر: پول حجاج خرج گلوله‌های عربستان نمی‌شود

قاضی عسگر: پول حجاج خرج گلوله‌های عربستان نمی‌شود