فیلم/ ولایتی: بعضی از اساتید دانشگاه آزاد طوری حرف می زنند که انگار یک ضدانقلاب سرکلاس است/ محکم جلوی اینها می ایستیم

فیلم/ ولایتی: بعضی از اساتید دانشگاه آزاد طوری حرف می زنند که انگار یک ضدانقلاب سرکلاس است/ محکم جلوی اینها می ایستیم

فیلم/ ولایتی: بعضی از اساتید دانشگاه آزاد طوری حرف می زنند که انگار یک ضدانقلاب سرکلاس است/ محکم جلوی اینها می ایستیم