فیلم/ وقتی نقطه ثقل اجسام را پیدا می کنید!

فیلم/ وقتی نقطه ثقل اجسام را پیدا می کنید!
یک هنرمند اهل سئول با یافتن نقطه ثقل اجسام صحنه هایی جالبی از سرپا نگه داشتن ماشین لباس شویی ،موتور سیکلت و سنگ آفریده است که ویدیوی آن در شبکه های اجتماعی هزاران بازدیده کننده دارد.

فیلم/ وقتی نقطه ثقل اجسام را پیدا می کنید!