فیلم/ واکنش ترامپ به سوالی درباره ماندن در توافق هسته ای ایران: خیلی زود متوجه می شوید

فیلم/ واکنش ترامپ به سوالی درباره ماندن در توافق هسته ای ایران: خیلی زود متوجه می شوید
خبرنگار: آقای رئیس جمهور، قصد دارید در توافق هسته ای ایران بمانید؟ / ترامپ: خیلی زود متوجه می شوید

فیلم/ واکنش ترامپ به سوالی درباره ماندن در توافق هسته ای ایران: خیلی زود متوجه می شوید