فیلم/ نیایش مردم جزیره گوام برای صلح با کره شمالی

فیلم/ نیایش مردم جزیره گوام برای صلح با کره شمالی

فیلم/ نیایش مردم جزیره گوام برای صلح با کره شمالی