فیلم/ نخستین تصاویر منتشر شده از حادثه سقوط تله کابین رامسر

فیلم/ نخستین تصاویر منتشر شده از حادثه سقوط تله کابین رامسر
تصاویری از مداوای مجروحان حادثه سقوط تله کابین رامسر

فیلم/ نخستین تصاویر منتشر شده از حادثه سقوط تله کابین رامسر