فیلم/ نجات ۶ ماهیگیر ایرانی بعد از ۳ ماه سرگردانی در اقیانوس هند

فیلم/ نجات ۶ ماهیگیر ایرانی بعد از ۳ ماه سرگردانی در اقیانوس هند
لنج ماهیگیری آنها ۳ ماه قبل غرق شده بود. این ۶ نفر توسط پلیس ساحلی کنیا نجات پیدا کردند.

فیلم/ نجات ۶ ماهیگیر ایرانی بعد از ۳ ماه سرگردانی در اقیانوس هند