فیلم/ مسابقۀ جهانی شیرینی پزی در فرانسه

فیلم/ مسابقۀ جهانی شیرینی پزی در فرانسه
فرانسه هر دو سال یک بار میزبان مسابقات جهانی شیرینی پزی است. در این مسابقه بهترین سرآشپزها و جوانان با استعداد جهان گرد هم می آیند. شرکت کنندگان در این مسابقه شیرینی پزی را ترکیبی از هنر و علم می دانند.

فیلم/ مسابقۀ جهانی شیرینی پزی در فرانسه