فیلم/ لحظه ورود مرحوم ابراهیم یزدی به حسینه ارشاد برای رای دادن در انتخابات 96

فیلم/ لحظه ورود مرحوم ابراهیم یزدی به حسینه ارشاد برای رای دادن در انتخابات 96

فیلم/ لحظه ورود مرحوم ابراهیم یزدی به حسینه ارشاد برای رای دادن در انتخابات 96