فیلم/ لاریجانی: این مانیتور شما را به اشتباه نیندازد/روحانی: مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد

فیلم/ لاریجانی: این مانیتور شما را به اشتباه نیندازد/روحانی: مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد

فیلم/ لاریجانی: این مانیتور شما را به اشتباه نیندازد/روحانی: مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد