فیلم/ شش زخمی در پی ورود خودرو به رختشویخانه در نیویورک

فیلم/ شش زخمی در پی ورود خودرو به رختشویخانه در نیویورک
لحظه ورود ناگهانی خودرو به داخل رخت شوی خانه ای در آمریکا و زخمی شدن چند نفر

فیلم/ شش زخمی در پی ورود خودرو به رختشویخانه در نیویورک