فیلم سخنان قالیباف درباره پلاسکو تقطیع شده؛ نسخه ی کامل آن را نشان دهند / اگر قرار بود شهرداری فقط اخطار دهد که این ماموریت به اداره پست واگذار می شد / مستاجران پلاسکو می گویند شهرداری فقط یکبار تذکر داده / ممکن است استیضاح قالیباف در شورا طرح شود

فیلم سخنان قالیباف درباره پلاسکو تقطیع شده؛ نسخه ی کامل آن را نشان دهند / اگر قرار بود شهرداری فقط اخطار دهد که این ماموریت به اداره پست واگذار می شد / مستاجران پلاسکو می گویند شهرداری فقط یکبار تذکر داده / ممکن است استیضاح قالیباف در شورا طرح شود
بیشتر مدیران شهری دنبال ماموریت ها و ایجاد پروژه های عمرانی هستند که به هر حال دیده شود و پله ترقی شود. شهر تهران مجموعه ای از سلسله مشکلات و چالش ها است که در معرض تهدیدات جدی است.

فیلم سخنان قالیباف درباره پلاسکو تقطیع شده؛ نسخه ی کامل آن را نشان دهند / اگر قرار بود شهرداری فقط اخطار دهد که این ماموریت به اداره پست واگذار می شد / مستاجران پلاسکو می گویند شهرداری فقط یکبار تذکر داده / ممکن است استیضاح قالیباف در شورا طرح شود