فیلم/ زد و خورد نمایندگان در پارلمان تایوان

فیلم/ زد و خورد نمایندگان در پارلمان تایوان
شماری از نمایندگان پارلمان تایوان بر سر برگزاری رفراندوم سرنوشت ساخت نیروگاه اتمی در این کشور با یکدیگر درگیر شدند و کارشان به زد و خورد کشیده شد!

فیلم/ زد و خورد نمایندگان در پارلمان تایوان