فیلم/ روحانی: شما دم از محرومیت میزنید!/ ما دولت خیالبافی و فریب نیستیم!

فیلم/ روحانی: شما دم از محرومیت میزنید!/ ما دولت خیالبافی و فریب نیستیم!

فیلم/ روحانی: شما دم از محرومیت میزنید!/ ما دولت خیالبافی و فریب نیستیم!