فیلم/ روحانی در سازمان ملل: اعتدال، هم‌افزایی اندیشه ها است و نه رقص شمشیرها

فیلم/ روحانی در سازمان ملل: اعتدال، هم‌افزایی اندیشه ها است و نه رقص شمشیرها
روحانی در سازمان ملل: مشی اعتدال، مشی صلح است؛ اما صلحی عادلانه و جامع؛ نه صلح برای ملتی، و جنگ و درگیری برای ملتی دیگر

فیلم/ روحانی در سازمان ملل: اعتدال، هم‌افزایی اندیشه ها است و نه رقص شمشیرها