فیلم/ روحانی: در انتخاب وزرا تحت فشار نبودم

فیلم/ روحانی: در انتخاب وزرا تحت فشار نبودم

فیلم/ روحانی: در انتخاب وزرا تحت فشار نبودم