فیلم/ رهبر معظم انقلاب: آمریکایی ها باید بدانند ملت ایران بر مواضع شرافتمندانه و قدرتمندانه خود خواهد ایستاد

فیلم/ رهبر معظم انقلاب: آمریکایی ها باید بدانند ملت ایران بر مواضع شرافتمندانه و قدرتمندانه خود خواهد ایستاد
رهبر معظم انقلاب: آمریکایی ها باید بدانند ملت ایران بر مواضع شرافتمندانه و قدرتمندانه خود خواهد ایستاد / دشمن بداند زورگویی هرجا جواب بدهد، در ایران جواب نمی دهد

فیلم/ رهبر معظم انقلاب: آمریکایی ها باید بدانند ملت ایران بر مواضع شرافتمندانه و قدرتمندانه خود خواهد ایستاد