فیلم/ تمجید زیباكلام از آیت الله هاشمی و پیش بینى پیروزی روحانی در انتخابات96

فیلم/ تمجید زیباكلام از آیت الله هاشمی و پیش بینى پیروزی روحانی در انتخابات96

فیلم/ تمجید زیباكلام از آیت الله هاشمی و پیش بینى پیروزی روحانی در انتخابات96