فیلم/ تسلیم شدن داعشی ها در برابر نیروهای مقاومت

فیلم/ تسلیم شدن داعشی ها در برابر نیروهای مقاومت
پیشروی نیروهای محور مقاومت در منطقه جرود قلمون غربي و داعشی هایی که خودشان را تسلیم کردند

فیلم/ تسلیم شدن داعشی ها در برابر نیروهای مقاومت