فیلم/ بازگشت موسس فیس بوک به دانشگاه هاروارد و دریافت دکترا

فیلم/ بازگشت موسس فیس بوک به دانشگاه هاروارد و دریافت دکترا
فیلم بازگشت موسس فیس بوک به دانشگاه هاروارد و دریافت دکترا/ زاک برگ در این فیلم از راز و رمز موفقیت در جهان جدید می گوید

فیلم/ بازگشت موسس فیس بوک به دانشگاه هاروارد و دریافت دکترا