فیلم/ بازتاب حمله تروریستی به مرکز اسلامی کبک کانادا

فیلم/ بازتاب حمله تروریستی به مرکز اسلامی کبک کانادا
فردی به نام الکساندر بیسونات که یک ملی گرای فرانسوی است، عامل تیراندازی به یک مرکز اسلامی در کبک کانادا بوده است.

فیلم/ بازتاب حمله تروریستی به مرکز اسلامی کبک کانادا