فیلم/ انتقاد شنیدنی ناطق نوری درباره تهمت به آیت الله هاشمی در دوره حیات و بزرگداشت پس از مرگ

فیلم/ انتقاد شنیدنی ناطق نوری درباره تهمت به آیت الله هاشمی در دوره حیات و بزرگداشت پس از مرگ

فیلم/ انتقاد شنیدنی ناطق نوری درباره تهمت به آیت الله هاشمی در دوره حیات و بزرگداشت پس از مرگ