فیلم/ استفاده از اسکناس هایی با تصویر بشار اسد برای اولین در سوریه

فیلم/ استفاده از اسکناس هایی با تصویر بشار اسد برای اولین در سوریه

فیلم/ استفاده از اسکناس هایی با تصویر بشار اسد برای اولین در سوریه