فیلم/ ادای احترام ایرانیان به قربانیان حمله بارسلون در محل حادثه

فیلم/ ادای احترام ایرانیان به قربانیان حمله بارسلون در محل حادثه
عده ای از ایرانیان در محل حادثه تروریستی بارسلون جمع شدند و به قربانیان این حمله ی تروریستی ادای احترام کردند.

فیلم/ ادای احترام ایرانیان به قربانیان حمله بارسلون در محل حادثه