فیلم/فرمانده آتش نشانی در شب دوم: چندنفر زیرآوار زنده هستند، ۱ نفر پایش شکسته / چرا مسئولین و صداوسیما تکذیب کردند؟

فیلم/فرمانده آتش نشانی در شب دوم: چندنفر زیرآوار زنده هستند، ۱ نفر پایش شکسته / چرا مسئولین و صداوسیما تکذیب کردند؟

فیلم/فرمانده آتش نشانی در شب دوم: چندنفر زیرآوار زنده هستند، ۱ نفر پایش شکسته / چرا مسئولین و صداوسیما تکذیب کردند؟