فیلم/دلجویی رئیس جمهور از آتش نشانان حاضر در پلاسکو

فیلم/دلجویی رئیس جمهور از آتش نشانان حاضر در پلاسکو
یكى از آتشنشانان: “خواب دیدم داداشم سالم هستش…”

فیلم/دلجویی رئیس جمهور از آتش نشانان حاضر در پلاسکو