فوران دوباره مواد مذاب در کارخانه فولاد بویراحمد/ ۴ کارگر به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند

فوران دوباره مواد مذاب در کارخانه فولاد بویراحمد/ ۴ کارگر به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند

فوران دوباره مواد مذاب در کارخانه فولاد بویراحمد/ ۴ کارگر به بیمارستان شهید بهشتی منتقل شدند