فوت یک بیمار دو هفته پس از سقوط چراغ سقفی اتاق عمل

فوت یک بیمار دو هفته پس از سقوط چراغ سقفی اتاق عمل

فوت یک بیمار دو هفته پس از سقوط چراغ سقفی اتاق عمل