فعالانی که درباره برند ایوانکا ترامپ تحقیق می‌کردند، بازداشت و یا مفقود شدند

فعالانی که درباره برند ایوانکا ترامپ تحقیق می‌کردند، بازداشت و یا مفقود شدند

فعالانی که درباره برند ایوانکا ترامپ تحقیق می‌کردند، بازداشت و یا مفقود شدند