فرستاده سازمان ملل: فرصت‌ها برای صلح در یمن یک به یک از دست می‌روند/ تجار جنگ خواهان صلح نیستند

فرستاده سازمان ملل: فرصت‌ها برای صلح در یمن یک به یک از دست می‌روند/ تجار جنگ خواهان صلح نیستند

فرستاده سازمان ملل: فرصت‌ها برای صلح در یمن یک به یک از دست می‌روند/ تجار جنگ خواهان صلح نیستند