فرانسه: کره شمالی در چند ماه آینده توانایی پرتاب موشک‌های بالستیک دوربرد را دارد

فرانسه: کره شمالی در چند ماه آینده توانایی پرتاب موشک‌های بالستیک دوربرد را دارد

فرانسه: کره شمالی در چند ماه آینده توانایی پرتاب موشک‌های بالستیک دوربرد را دارد