فاکس نیوز؛ بیشتر شهروندان آمریکایی ترامپ را قلدر، بی‌ثبات و بی‌اخلاق می‌دانند!

فاکس نیوز؛
بیشتر شهروندان آمریکایی ترامپ را قلدر، بی‌ثبات و بی‌اخلاق می‌دانند!

فاکس نیوز؛
بیشتر شهروندان آمریکایی ترامپ را قلدر، بی‌ثبات و بی‌اخلاق می‌دانند!