فؤادمعصوم: جدایی کردستان از عراق در شرایط کنونی ناممکن است

فؤادمعصوم: جدایی کردستان از عراق در شرایط کنونی ناممکن است

فؤادمعصوم: جدایی کردستان از عراق در شرایط کنونی ناممکن است