غلور‌پزان ثبت میراث معنوی کشور شد

غلور‌پزان ثبت میراث معنوی کشور شد
آیین و مراسم خیرات عاشورا یا غلور‌پزان در شهر گزیک به فهرست میراث معنوی کشور پیوست.

غلور‌پزان ثبت میراث معنوی کشور شد